چه مقطع و گرایشی از رشته عمران هستید؟
(18.03%) 11
کارشناسی عمران
(50.81%) 31
ارشد سازه
(16.39%) 10
ارشد زلزله
(1.639%) 1
ارشد مدیریت ساخت
(0%) 0
ارشد عمران آب
(1.639%) 1
ارشد خاک و پی
(1.639%) 1
ارشد راه یا حمل و نقل
(1.639%) 1
ارشد محیط زیست
(0%) 0
ارشد نقشه برداری
(4.918%) 3
دکتری عمران
(3.278%) 2
سایر رشته یا گرایش ها

تعداد شرکت کنندگان : 61